Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Het bestuur van CV de Spurriezeiers nodigt haar leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering 2022. (nog geen lid? meld je dan hier aan!)

De jaarlijkse ALV wordt gehouden op woensdag 15 juni aanstaande in de Kurref, Zalencentrum de Smed (MFC Stiphout). Vanaf 20:00u is de ontvangst, start vergadering is om 20:30u.

AGENDA:

1.Opening door de voorzitter
2. Presentielijst leden en afmeldingen
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 september 2021
5. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn:
– Eline Barnard (herkiesbaar)
– Maarten Bloks (herkiesbaar)
– Helen van Est (niet herkiesbaar)

– Het bestuur stelt zelf voor als nieuwe Penningmeester: Celine Martens
(Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich volgens de statuten tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur aanmelden onder gelijktijdige overlegging van 10 geldige handtekeningen van leden)
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Begroting 2022-2023
10. Programma 2022-2023
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het bestuur vindt het belangrijk dat alle leden op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen binnen de vereniging en stelt uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, gelieve dit door middel van een e-mail aan secretaris@spurriezeiers.nl kenbaar te maken.

Na sluiting drinkt het bestuur graag een biertje met u aan de bar, tot ziens op de 15e aanstaande!

Ga naar de bovenkant